Υποβολή Αιτημάτων

Τι είναι η υποβολή Αιτημάτων ;

Η υπηρεσία υποβολή Αιτημάτων αποσκοπεί στο να μπορεί ο πολίτης με εύκολο τρόπο να υποβάλλει τα Αιτήματά του στον Δήμο.

 

Πως χρησιμοποιώ την υποβολή Αιτημάτων;

Η υποβολή Αιτημάτων είναι απλή.

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας με τα στοιχεία σας και έπειτα πατήστε το κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ

 

Εθελοντισμός

Πυροπροστασία

Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Διοίκησης

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Ληξιαρχείο

Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης

Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ

Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες
Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π.
Δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου (Ν. 4647, Άρθρο 51)
Πράσινο: Γενική Αίτηση
Δημοτικός Φωτισμός : Γενική Αίτηση
Αποχέτευση: Γενική Αίτηση
Καθαριότητα: Γενική Αίτηση
Ύδρευση: Γενική Αίτηση

Τμήμα Έκδοσης Πιστοποιητικών

Πιστοποιητικό Γέννησης
Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Τμήμα Μητρώου Αρρένων

Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

Υποβολή Παραπόνων

Υποβολή Παραπόνου

 

 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Ο Δήμος Ζηρού κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679, σας ενημερώνει ότι η χρήση των δεδομένων σας, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της εκάστοτε αίτησής σας, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας.