Δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου (Ν. 4647, Άρθρο 51)