Πυροπροστασία

Πυροπροστασία

 • ΔΗΛΩΣΗ/ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ-ΝΤΡΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (VOLUNTEER APPLICATION)

 • 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (PERSONAL DETAILS)

 • Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι:
  1. Επιθυμώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως εθελοντής/ρια στο Δήμο Ζηρού.
  2. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή και σωστά. Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω προσωπικά στοιχεία θα συμπεριληφθούν στο Μητρώο Εθελοντών του Δήμου και θα παραμείνουν στον φορέα.
  3. Δηλώνω επίσης ότι αποδέχομαι το δικαίωμα χρήσης των δηλωθέντων στοιχείων από το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Ζηρού, όταν αυτό ιδρυθεί.

   Δηλώνω ακόμη ότι: γνωρίζω τα καθήκοντά μου και την ιδιαιτερότητα της αποστολής μου ως εθελοντής, ενώ σε περίπτωση ατυχήματος ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος Ζηρού και ουδεμία απαίτηση θα εγείρω εναντίον αυτού και των νόμιμων εκπροσώπων του.

  Σας ευχαριστούμε πολύ!

   

  Also, hereby declare that:
  1. I wish to offer my services as a volunteer at the Municipality of Ziros.
  2. All the above information is true and correct. I know that the above personal information will be included in the Municipal Volunteer Registry and will remain in the body.

   I also declare that I accept the right of use of the data declared by the Ziros Volunteer Bureau, when established.

   I also declare that: I know my duties and the specificity of my mission as a volunteer, while in case of an accident Municipality of Ziros has no responsibility and no claim will raise against him and the Municipality representatives.

  Thank you!
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.