Κανονισμός καθαριότητας Δήμου Ζηρού

Κανονισμός καθαριότητας Δήμου Ζηρού

 Ο Δήμος Ζηρού στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας και για την βελτίωση της εικόνας του Δήμου μας, εκπονήθηκε ο καινούργιος κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος ρυθμίζει την καθημερινότητα του Δήμου μας, σε θέματα περιβάλλοντος και καλύπτει όλο το πλέγμα των σχέσεων πολιτών και υπηρεσιών με ξεκάθαρους όρους και ειδική αναφορά σε δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Διαρκής στόχος είναι η δημιουργία των, όσο το δυνατόν, καλύτερων συνθηκών, που θ’ ανταποκρίνονται και θα καλύπτουν απόλυτα τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων του Δήμου και θα προσφέρουν ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης.

Μέσα από το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας, θα ενημερωθείτε για την λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και για το τι πρέπει γνωρίζετε ώστε μέσα από την συλλογική συνεργασία Δήμου και πολιτών να έχουμε μία πόλη καθαρή και λειτουργική.

Για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται καθημερινά να λειτουργούμε με περιβαλλοντική συνείδηση και να εφαρμόζουμε πιστά τον κανονισμό.

Η καθαριότητα, όπως και η ανακύκλωση είναι υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας, είναι καθημερινή στάση ζωής!

 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

 Γενικές διατάξεις και έννοιες

Άρθρο 1

 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με την συνεχή συνεργασία πολιτών – κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο: την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση).

τη γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές δημοτικές διατάξεις.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 2

 Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού.

Αυτή ανήκει στη Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου που εξουσιοδοτείται και είναι αρμόδια για την υποβολή μηνύσεων και την επιβολή προστίμων. Όλα τα πρόστιμα δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όποτε κρίνεται σκόπιμο. Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης μας και κάθε άλλο όργανο ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, οφείλουν να συνδράμουν την πιο πάνω Υπηρεσία για την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη επιτέλεση της αποστολής της.

Άρθρο 3

 Προσδιορισμός και ταξινόμηση απορριμμάτων.

Ως απορρίμματα στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος, που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν, όπως αναφέρονται στα παραρτήματα του άρθρου 17 της 50910/2727/22-10-2003 Κ.Υ.Α και τις πρόσφατες Αστικές διατάξεις, ταξινομούνται δε σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ ΒΛΑΒΕΡΑ. Γενικά η ταξινόμηση των απορριμμάτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της 50910/2727/22- 10-2003 Κ.Υ.Α.

 1. Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:

α) Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη και μη ογκώδη που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.

β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π.

γ) Επικίνδυνα απορρίμματα όπως φάρμακα, σύριγγες κ.λ.π.

2.Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:

α) Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά κ.λ.π.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας.

β) Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικά.

γ) Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων.

δ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.

ε) Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων.

στ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις.

3.Τοξικά – επικίνδυνα θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π. ) των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη.

 1. Απορρίμματα που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών από παθολογοανατομικά -μικροβιολογικά – αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λ.π. οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους από αυτούς που τα παράγουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Υποχρεώσεις του Δήμου

Άρθρο 4

 Με βάση τον παρόντα κανονισμό οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής:

Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α του παρόντος κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται επί καθημερινής βάσεως σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος με τους συνεργάτες του, μετά γνώμη των εργαζομένων.

Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στο Σταθμό μεταφόρτωσης, την χωματερή (ΧΥΤΑ), τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, το εργοστάσιο καύσης ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.

Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α,β του παρόντος κανονισμού (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λ.π.) εντός 3ημέρου από της ειδοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου (τηλ. 2683360604 -2683360637) ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να καθορίσει ειδικό τέλος αποκομιδής10 € ανά ογκώδες αντικείμενο (ή 0.50€./μ3 στην περίπτωση πολλών ογκωδών αντικειμένων). Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με       Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.

Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που κείνται σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος ορίζονται από τον Δήμο δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων μέσων. Για την διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί κατά πυκνά διαστήματα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης μικροαντικειμένων κ.λ.π.

Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τις ώρες και ημέρες πλυσίματος των κάδων, των οδών και κοινόχρηστων χώρων, καθώς επίσης και τις ώρες και ημέρες που απαγορεύεται το παρκάρισμα αυτοκινήτων για σάρωμα των οδών.

Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού όπως προβλέπει το άρθρο 30 παρ. 2 του Δ.Κ.Κ.

Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις όσων παράγουν επικίνδυνα απόβλητα.

Η ευθύνη για τη μεταφορά των επικίνδυνων απορριμμάτων ανήκει σ’ αυτούς που τα παράγουν.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 1γ, 2δ, 2ε  δηλαδή επικίνδυνα απορρίμματα, υλικά από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων, τοξικά – επικίνδυνα απόβλητα ή όσα διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις όπως:

ραδιενεργά απόβλητα εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες, απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων, απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων, πτώματα μεγάλων ζώων γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από περιττώματα ζώων ή μετά από χρήση γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κ.λ.π., καταλύτες αυτοκινήτων.

Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 600,00 € έως 6.000,00 €.

Ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται δημοτικά απόβλητα εκτός από τα οικιακά αν -λόγω της σύνθεσης της ποιότητας ή της ποσότητας- δεν είναι δυνατή η αποκομιδή η συλλογή και διάθεση τους με τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας.

Επίσης δεν υποχρεούται στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και αρχαιολογικών χώρων για τους οποίους είναι υπεύθυνη η αρχαιολογική Υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Υποχρεώσεις των κατοίκων

Άρθρο 6

Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων:

Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του κανονισμού αυτού οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:

«Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες και υπεύθυνοι, για μεν τις οικογένειες (με ή χωρίς τέκνα) οι δύο σύζυγοι, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής.

«Καταστήματα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται σαν καταστήματα.

«Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα.

Υπεύθυνοι είναι:

για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα.

για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ ο διαχειριστής.

για τις ανώνυμες εταιρίες ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό.

για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο Προϊστάμενος διοικητικού.

«Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου, και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας αυτού.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις υπεύθυνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα.

Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1.2,3 του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την γειτονιά τους.

Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους πρέπει πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου να έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής που ο Δήμος έχει τοποθετήσει στον δρόμο τους ή σε συμπιεστή που βρίσκεται πιο κοντά στην οικία ή την επαγγελματική στέγη τους. Σε περιοχές που δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα, καλά συσκευασμένα, σε προκαθορισμένη θέση, που έχει υποδειχθεί από τις Υπηρεσίες Καθαριότητας. Τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λ.π.) θα πρέπει να τοποθετούνται στους μπλέ κάδους ανακύκλωσης που βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο από την οικία ή το κατάστημα. Ελαστικά, οχήματα τέλους κύκλου ζωής, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές, ηλεκτρικές- ηλεκτρονικές συσκευές θα πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και τα Προεδρικά Διατάγματα που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν κατά εξουσιοδότηση του. Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν μελέτης της  Υπηρεσίας Καθαριότητας. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου είναι η μόνη αρμόδια για την μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 90,00 €. .

Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και τη δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαστικών σάκων σκουπιδιών έξω από τους καθορισμένους κάδους μηχανικής αποκομιδής. Για όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν την διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 15,00€ για κάθε σακούλα και παράλληλα διαπιστουμένης της παραβάσεως υποβάλλεται έγκληση από τον Δήμο κατά του υπευθύνου σύμφωνα με το άρθρο 459 του Π.Κ.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάδος απορριμμάτων ή ο κάδος είναι γεμάτος, ο πλαστικός σάκος με τα απορρίμματα, καλά κλεισμένος έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή του περιεχομένου του επί της οδού , τοποθετείται μπροστά από την ιδιοκτησία κάθε κατοίκου το πολύ μια ώρα πριν από τη διέλευση του απορριμματοφόρου και στην περίπτωση που η αποκομιδή γίνεται νύκτα όχι πριν τις 8.00 μμ. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του, έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμα του στα δέντρα, τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών, ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δηλαδή 15,00 € η κάθε σακούλα εκτός κάδου σε μη επιτρεπτές ώρες.

Τα μεγάλα καταστήματα της πόλης (Super Market κ.λ.π.) ή όσα καταστήματα εκ της φύσεως τους παράγουν πολλά απορρίμματα υποχρεούνται να προμηθευτούν συμπιεστές απορριμμάτων – χαρτιών και άλλων αντικειμένων που συμπιέζονται. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του υπόχρεου, επιβάλλεται πρόστιμο από 150,00 € έως 600,00 € και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής ανακαλείται η άδεια λειτουργίας. Για τη χορήγηση άδειας στα υπό λειτουργία νέα καταστήματα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη συμπιεστή.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα.

Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από τον Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας (τηλ. 268336060604-2683360637). Στην περίπτωση αυτοί οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:

α) Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής αν προβλέπεται (άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος).

β) Να μην βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο από πριν αλλά μόνον το πρωινό της ημέρας που τους ανακοινώθηκε (εκτός αν τηλεφωνικώς τους δοθεί άλλη ώρα) ότι θα περάσει το ειδικό απορριμματοφόρο και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα επιβάλλεται σχετικό τέλος και επιπλέον πρόστιμο ύψους 60,00 € – 600,00 €.

Ειδικότερα για τα καταστήματα, γραφεία , κ.λ.π. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λ.π.) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως , περιδέσεως κ.λ.π. Θα τοποθετούνται δε στο πεζοδρόμιο μετά το κλείσιμο των καταστημάτων το βράδυ ή μία ώρα το πολύ πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου.

Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή , ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 60,00 € έως 600,00 €.

Ειδικά για προϊόντα κηπευτικών εργασιών :

φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, γκαζόν κ.λ.π. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση απορρίψεως επί του πεζοδρομίου ασυσκεύαστα (χύμα) επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο 60,00 €.

υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κ.λ.π. συσκευάζονται σε ελαφριά δεμάτια , δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωση τους. Δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (πρόστιμο 60,00 €)

-υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 90,00 € έως 150,00€.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων , όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2α του παρόντος κανονισμού (βιομηχανικά-βιοτεχνικά απορρίμματα) περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους , οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν:

α) την υποχρέωση να καταβάλλουν , αν έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ.3 του παρόντος.

β) τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παρ.1 και

Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής , μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2α οφείλει, προκειμένου περί ολικής αδυναμίας, να ενημερώνει εγγράφως τους υπεύθυνους εντός του τρίτου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου εκάστου έτους, προκειμένου δε περί μερικής αδυναμίας, το λιγότερο δύο ημέρες πριν.

Μετά την έγγραφη αυτή ειδοποίηση, οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.λ.π. υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ.1 του παρόντος κανονισμού (60,00 € έως 600,00 €).

Τα απόβλητα Κ.Υγείας και Ιατρείων γενικώς (με εξαίρεση όσων περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3β) οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι :

α) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε αυτοπιεζόμενες κλειστές πρέσες ή σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας (έλλειψη χώρου τοποθέτησης κ.λ.π.) σε ειδικούς κάδους

β) για τον χαρακτηρισμό τους ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη τοξικά» με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα πάνω στους κάδους , στους σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες.

γ) να προμηθευτούν συμπιεστές απορριμμάτων.

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 300,00€ – 1.500,00 €

Τα απορρίμματα του νεκροταφειακού χώρου

Τα προερχόμενα από εκταφές θεωρούνται επικίνδυνα και συσκευάζονται και μεταφέρονται με ειδικό τρόπο.

 Τα προερχόμενα από εργασίες καθαρισμού των διαφόρων χώρων, του κυλικείου κ.λ.π. που προσομοιάζουν με τα εσωτερικά αστικά, συλλέγονται και μεταφέρονται κατά τον συνήθη τρόπο.

Τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2δ του παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κ.λ.π.) μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ή στις χωματερές (Χ.Υ.Τ.Α.).

Στην περίπτωση που παραμείνουν επί του πεζοδρομίου για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ημερών θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους, καθώς επίσης και του σχετικού προστίμου ύψους 150,00€ έως 1.500,00 €.

Στην περίπτωση που αυτά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση, δρόμους, δάση εντός ή εκτός σχεδίου, γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον.

Γι’ αυτό τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο που κυμαίνεται από 150,00€ έως 1.500,00 € ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτόμενων αδρανών και την σοβαρότητα της ρύπανσης, σε περίπτωση δε επανάληψης πρόστιμο μέχρι και στο δεκαπλάσιο του επιβληθέντος στα προηγούμενα.

Απαγορεύεται η ρίψη μπαζών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων στους κάδους απορριμμάτων καθώς και η ρύπανση πεζοδρομίων με χώματα, λάδια κλπ. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 90,00 € – 300,00 €.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις υπεύθυνων ειδικών και τοξικών απορριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3 συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις καταβολής ειδικού τέλους και πρόστιμο από 600,00 € μέχρι 6.000,00 €.

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις υπεύθυνων σχετικά με την ανακύκλωση

Εφόσον στο Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών, οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και απόρριψης των προς ανακύκλωση απορριμμάτων.

Οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα των απορριμμάτων που είναι κατασκευασμένα εξ ολόκληρου από γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικές συσκευασίες αλλά να το διαχωρίζουν και να το αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το όποιο πρόγραμμα ανακύκλωσης υπάρχει στην περιοχή τους.

Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλούμενων απορριμμάτων είναι σχετικά μεγάλες, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα να τα συμπιέζουν, να τα ανακυκλώνουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα περισυλλογής.

Η προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες μεθόδους όπως προβλέπεται στο Ν. 2939/2001. Το συνολικό κόστος διαχείρισης ή το μεγαλύτερο μέρος αυτού θα αναλαμβάνουν τα συστήματα διαχείρισης που ορίζονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 4 της ΚΥΑ 50910/2727/22-10-2003 και την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Άλλες διατάξεις σχετικά με την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις πεζών

Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους καθ’ οδόν αχρήστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π) από περιπατητές, θαμώνες κ.λ.π.

Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Σε όσους συλλαμβάνονται να παραβιάζουν τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 15,00€, ενώ σε όσους προκαλούν φθορές σε αστικό εξοπλισμό του Δήμου πρόστιμο από 150,00€ έως 600,00 €.

Οι ιδιοκτήτες κάθε είδους οχημάτων απαγορεύεται να πλένουν τα οχήματα τους στους δρόμους και τις πλατείες, ενώ απαγορεύεται και η διαρροή υδάτων στο δρόμο από οχήματα που πλένονται σε ιδιωτικούς χώρους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 50,00€

Η ρύπανση με λάδια από κάθε είδους οχήματα μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Στους ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών που είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου επιβάλλεται πρόστιμο 50,00€.

Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο 50,00€.

Το πρόστιμο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά, ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις καταστηματαρχών

Καταστήματα στα οποία παρατηρείται η παραγωγή κάθε είδους απορριμμάτων από την κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έμπροσθεν χώρο και περίγυρο. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 150,00€ έως 300,00€ και σε περίπτωση και τρίτης υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας.

Άρθρο 14

Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις.

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή καταστήματα οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς δια ιδίων μέσων και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 150,00€ έως 300,00€. Σε περίπτωση τρίτης υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας.

Άρθρο 15

Καθαριότητα αγορών και λαϊκών αγορών

Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στο Δήμο (στεγασμένες ή μη, λαϊκές αγορές κ.λ.π.) καθώς επίσης πλανόδιοι μικροπωλητές, καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες) οφείλουν να διατηρούν τον γύρω χώρο πάντοτε καθαρό και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν στους κοντινότερους κάδους ή πρέσες του Δήμου. Ειδικά για τις λαϊκές αγορές, υποχρεούνται αφού τα συσκευάσουν να τα αφήσουν στην άκρη του πάγκου τους. Αν δεν τηρούν τα παραπάνω ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους. Επίσης επιβάλλει πρόστιμο ύψους 150,00€ έως 300,00€ . Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη φορά, ο Δήμος ζητά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά από την Υπηρεσία που την έχει χορηγήσει (π.χ. Δ/νση Εμπορίου – Περιφέρεια -Υπηρεσία του Δήμου κ.λ.π.).

 Άρθρο 16

Υπαίθρια αποθήκευση υλικών

Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη υλικών, εμπορευμάτων οικοδομικών υλικών κ.λ.π. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από τον διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον.

Στην χορηγούμενη από τον Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στίβαξη των παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κ.λ.π.) που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων, ο Δήμος πέραν των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία επιβάλλει κατά των υπεύθυνων πρόστιμο από 90,00€ έως 500,00€ ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης.

 Οι παράνομες διαφημιστικές αφίσες, ταμπλό, αεροπανό κ.λ.π. θα συλλέγονται από συνεργεία του Δήμου και θα επιβάλλεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας  πρόστιμο από 150,00 € έως 6.000,00 € τόσο στο διαφημιστή όσο και στο διαφημιζόμενο, πέρα από το τέλος παράνομης διαφήμισης.                     Το ίδιο     ισχύει και για τη ρύπανση με φεϊγβολάν, την ρύπανση των τοίχων με διάφορα σπρέι κλπ.

 Στις εταιρείες γιγαντοαφισών που ρυπαίνουν με κόλλες, σχισμένες αφίσες, ταμπλό κ.λ.π. επιβάλλεται πρόστιμο από 900,00 € έως 6.000,00 €.

  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα καθορισθούν χώροι στις Δημοτικές Ενότητες όπου θα τοποθετηθούνε ειδικά ΣΤΑΝΤ για διαφημιστικούς σκοπούς.

 Η στάθμευση των αυτοκινήτων στους δρόμους πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε να μην εμποδίζεται ή να δυσχεραίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων. Απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων δίπλα από τον κάδο απορριμμάτων προς την μεριά του δρόμου που εμποδίζει την μετακίνηση του κάδου στο απορριμματοφόρο. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 150,00€.

Άρθρο 17

 Καθαριότητα ειδικών χώρων (στεγασμένων ή μη)

Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων στεγασμένοι ή μη (parking, πρασιές, παλαιές οικίες κ.λ.π.), πρέπει να διατηρούνται καθαροί με την φροντίδα των υπεύθυνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Σε περίπτωση αδιαφορίας και ύστερα από σχετικές συστάσεις ο Δήμος μπορεί να παρέμβει μετά όμως από σχετική προειδοποίηση της Δ/νσης Υγιεινής της περιφερειακής ενότητας Πρεβέζης  ή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και εντολή Εισαγγελέα να καταλογίσει τη δαπάνη καθαρισμού στους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνους και να επιβάλλει πρόστιμο 150,00 € .

Πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης στην περίπτωση ρύπανσης μνημείων , αγαλμάτων, τοίχων, παιδικών χαρών, πάρκων, χώρων πρασίνου κ.λ.π. θα επιβάλλεται και πρόστιμο 150,00 € έως 1.500,00 €.

Τα πρόστιμα θα είναι έως τριπλάσια εάν συντελείται η καταστροφή των χώρων αυτών.

Άρθρο 18

 Καθαριότητα οικοπέδων

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ.4/2012 ( ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος Β’Α) Πυροσβεστική Διάταξη, πρέπει οι ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους,/τυχόν άλλων εγκαταλειμμένων καυτών ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Βάσει του Ν. 3852/2010 αρθρ. 94 παρ.26 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψος 0,50 τετραγωνικό μέτρο. Επιπλέον, βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών που δεν συμμορφώνονται, η δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων τους και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του αρ. 433 του Ποινικού κώδικα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει τα οικόπεδά τους γα να μην υποστούν τις παραπάνω κυρώσεις.

Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.

Άρθρο 19

 Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων

Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά.

Τα απορρίμματα οιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. Στην περίπτωση αμέλειας , η καθαριότητα διεξάγεται από Υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο μαζί με πρόστιμο ύψους 30,00 € έως 150,00 €.

Άρθρο 20

 Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ.

Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2στ (εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα) του παρόντος κανονισμού μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες τους στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) που ορίζονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Όσα από αυτά εγκαταλείπονται σε χώρους που προβλέπονται από το Ν.2939/2001 και το ΠΔ 116/2004 θεωρούνται εγκαταλελειμμένα , επικολλάται αυτοκόλλητη ειδοποίηση και μεταφέρονται σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και Διάταγμα στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Σε περίπτωση εγκατάλειψης αυτοκινήτων επιβάλλεται πρόστιμο 150,00 € πέρα από τη διαδικασία των προστίμων και των εξόδων που προβλέπει ο Νόμος για τη μεταφορά στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Ο Δήμος δικαιούται για τη μεταφορά αυτή την καταβολή τέλους από τα συστήματα Ο.Τ.Κ.Ζ.

Άρθρο 21

  Μηχανικό Σάρωμα οδών

Για τον καθαρισμό των οδών που είναι παρκαρισμένα (όχι εγκαταλελειμμένα) αυτοκίνητα, ο Δήμος θα ενημερώνει δύο ημέρες νωρίτερα ώστε να μην παρκάρουν αυτοκίνητα για 2 ώρες προκειμένου να σαρωθεί η οδός την συγκεκριμένη ημέρα. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 90,00 €.

Άρθρο 22

  Οικοδομικές εργασίες

Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο ή γενικά τους χώρους εργασιών καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε φορά.

Για λόγους καθαριότητας αλλά και για λόγους δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας, ο Δήμος έχει καταρτίσει ιδιαίτερο κανονισμό τέλεσης οικοδομικών εργασιών με το οποίο οφείλουν να συμμορφώνονται όλοι οι υπεύθυνοι τέλεσης οικοδομικών εργασιών μέσα στα όρια του Δήμου.

Άρθρο 23

Γενική Διάταξη

Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του κανονισμού αυτού επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό. Κατά την επιβολή των παραπάνω προστίμων λαμβάνονται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συχνότητα και η υποτροπή.

Η διαδικασία επιβολής των προστίμων του παρόντος κανονισμού αρχίζει με τη βεβαίωση της παράβασης από το αρμόδιο όργανο που τη διαπιστώνει. Ο παραβάτης μπορεί να υποβάλλει τις απόψεις του μέσα σε τρείς ημέρες στην Ειδική Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση.

Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται τα κατά τον παρόντα οργανισμό πρόστιμα, επιτρέπεται προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μέσα σε 60 ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης αυτών στον παραβάτη.

Τα πρόστιμα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).

Τα πρόστιμα του παρόντος Κανονισμού μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το θεσμικό πλαίσιο του παρόντος κανονισμού:

Ν. 807/71 (για ελεύθερους χώρους)

Η οδηγία 75/422 της ΕΟΚ

Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 (για κάλυψη πεζοδρομίων)

 Ν. 1144/81 (για εναπόθεση αδρανών υλικών)

Ο Ν. 1650/86 (για το περιβάλλον)

 Η Κ.Υ.Α. 49541/1424/9-7-86 (για τα στερεά απόβλητα)

Το άρθρο 30 του ΠΔ 323/89

Ν. 2364/95 (Φυσικό αέριο)

Το άρθρο37τουΠ.Δ.3463/2006

Αστυνομική Διάταξη 1023/2/37/1996 «Μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας»

ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ Β’ 1016/97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων και γενικών προγραμμάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

ΚΥΑ 19396/1546/1997 (ΦΕΚ Β’ 604/97) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων»

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 79/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π)».

Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει των Νόμων: Ν.3164/03,Ν.4199/13,Ν.4257/14 και Ν.3212/03

α) Π.Δ. 82/2004 «Απόβλητα, λιπαντικά, έλαια»

β) Π.Δ. 109/2004 «Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων» γ) Π.Δ.115/2004 «Χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές» δ) Π.Δ. 116/2004 «Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής»

ε) Π .Δ. 117/2004 « Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Κανονισμός εκτελέσεως οικοδομικών εργασιών και εργασιών κοινωφελών οργανισμών.

Άρθρο 1

Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους εργασίες οικοδομής (νέες οικοδομές, πρόσθετες επισκευές) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία από οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή εργολάβους δημοσίων έργων.

Άρθρο 2

Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει :

α) αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής άδειας,

β) πινακίδα που προβλέπεται από τον Νόμο με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία εκδόσεως της και

γ) άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου – οδοστρώματος χορηγημένη από τον Δήμο.

Άρθρο 3

Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του Δήμου τα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη-κατασκευαστή για να μπορεί να γίνει έλεγχος των κατασκευών που εκτελούνται.

Άρθρο 4

Η μη τήρηση των άρθρων 2 και 3 συνεπάγεται, πέρα από την επιβολή προστίμων , την κίνηση από τον Δήμο διαδικασίας διακοπής των εργασιών.

Άρθρο 5

Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας ανάλογα πρέπει:

α) Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα.

β) Να εφοδιάζονται από τον Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου – οδοστρώματος καταβάλλοντος το αντίστοιχο τέλος. Στην αίτηση για την άδεια θα δηλώνουν ρητά αν θα τοποθετήσουν διαφημιστικές πινακίδες ώστε ο Δήμος να εισπράξει τα νόμιμα. Αν τοποθετήσουν διαφημιστικές πινακίδες χωρίς προηγουμένως να το έχουν δηλώσει στην έκδοση αδείας, τότε πέρα από τα νόμιμα τέλη που θα εισπράξει ο Δήμος για τη διαφήμιση θα επιβληθεί και πρόστιμο 300,00€ έως 3.000,00 €. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδρομίου να υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση.

γ) Να προσκομίζουν στον Δήμο εγγυητική επιστολή όπως το υπόδειγμα που θα χορηγεί ο Δήμος αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Τ.Π. και Δ. ποσού 65,00 € ανά μέτρο μήκους προσόψεως, η οποία θα επιστρέφεται στον δικαιούχο μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών και εφόσον δεν προξενήθηκαν ζημιές στους δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών (π.χ. μπάζα, τσιμέντα στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κλπ.) Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 6

Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος.

Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντας εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια τσιμεντόλιθους κλπ.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κλπ.) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά ώστε να μην παρασύρονται από τον αέρα. Το ίδιο ισχύει και κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων που παραμένουν πλέον του διημέρου θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος και το προβλεπόμενο πρόστιμο 150,00 € έως 1.500,00€. Επιπλέον απομακρύνονται από τον Δήμο και ο υπόχρεος καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης.

Οι ιδιωτικές σκάφες που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο ή στο οδόστρωμα ύστερα από άδεια του Δήμου θα πρέπει να αποκομίζονται από τις εταιρίες που τα ενοικιάζουν πριν ξεχειλίσουν και δημιουργήσουν πρόβλημα καθαριότητας. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από 100,00 € – 200,00 €.

Άρθρο 7

Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος. Η σήμανση κατά την νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 150,00 € έως 300,00 €.

Άρθρο 8

Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, Κ.Λ.Π) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (σημάνσεις, κλπ). Οι παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται όπως αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραημέρου να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγματα στην πρότερα τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, και θα ζητείται άμεση επέμβαση του Εισαγγελέα. Οι ίδιοι οργανισμοί υποχρεώνονται στο κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφών εφαρμοζομένων ανάλογα των αναφερομένων στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των αναφερομένων περιπτώσεων στα άρθρα 2,3,4,6 και 8 του παρόντος κανονισμού επιβάλλεται πρόστιμο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 9 του Ν.1828/89) από 50,00€ έως 1500,00 € εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση (εγγυητική επιστολή).

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

           ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

            α) Το ωράριο των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας θα καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις καθώς και από τις ανάγκες του Δήμου με απόφαση  της Υπηρεσίας Καθαριότητας και του αρμοδίου Αντιδημάρχου.

            β) Τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων  με εισήγηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, θα καθορίζονται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ανάλογα την εποχή και τον όγκο των απορριμμάτων, αφού ληφθεί και η γνώμη των εργαζομένων στην καθαριότητα.

        Κανονιστική Διάταξη:

 1. Να μη μετακινούν τους κάδους από τις καθορισμένες θέσεις τους.
 2. Εάν δεν υπάρχει κάδος ή αυτός είναι γεμάτος η σακούλα απορριμμάτων να τοποθετείται στην ιδιοκτησία μία ώρα το πολύ πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου.
 3. Τα μεγάλα καταστήματα υποχρεώνονται να προμηθευτούν συμπιεστές χαρτιών και απορριμμάτων.
 4. Να μην εγκαταλείπουν κάθε μορφής ογκώδη αντικείμενα στα πεζοδρόμια και σε κοινόχρηστους χώρους, αν δεν συνεννοηθούν με την υπηρεσία καθαριότητας (τηλ.2683360604).
 5. Καταστήματα – Γραφεία να συμπιέζουν να δένουν και να βγάζουν χαρτοκιβώτια – ξυλοκιβώτια στο κλείσιμο των καταστημάτων ή μία ώρα πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δημότες.
 6. Να μην εγκαταλείπουν ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο, φύλλα ξερά, άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κ.λ.π.
 7. Να μην εγκαταλείπουν υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος σε οδούς και πεζοδρόμια.
 8. Να μην εγκαταλείπουν ειδικά βιομηχανικά – βιοτεχνικά απορρίμματα στα πεζοδρόμια.
 9. Κ, Υγείας και ιδιωτικά ιατρεία να συσκευάζουν και να χαρακτηρίζουν τα μη επικίνδυνα και μη τοξικά απορρίμματα, τα επικίνδυνα και τοξικά τα μεταφέρουν με δικά τους μέσα.
 10. Να μην ρυπαίνουν (χώματα, λάδια, κλπ) και να μην εγκαταλείπουν μπάζα – αδρανή υλικά από εκσκαφές – κατεδαφίσεις κ.λ.π.:

          α) στα πεζοδρόμια και στους δρόμους

          β) σε ακάλυπτους χώρους (πάρκα – άλση-ρέματα κ.λ.π.) και

          γ) στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου.

 1. Να μην εγκαταλείπουν τοξικά και άλλα απορρίμματα- λύματα επικίνδυνα για την δημόσια υγεία και ασφάλεια.
 2. Οι δημότες να βάζουν στα καλαθάκια τα μικρά άχρηστα αντικείμενα τους.
 3. Να μην προκαλούν φθορές στον αστικό εξοπλισμό καθαριότητας, να μην πλένουν τα αυτοκίνητα στους δρόμους και τις πλατείες.
 4. Να μην ρίχνουν νερά στους δρόμους, λάδια στο οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια και να καθαρίζουν τα περιττώματα των οικόσιτων ζώων.
 5. Να έχουν δοχεία απορριμμάτων και να διατηρούν καθαρό το χώρο, τα καταστήματα που προσφέρουν πρόχειρο φαγητό (καφενεία, καφετέριες, κ.λ.π.).
 6. Να μην εγκαταλείπουν απορρίμματα οι πωλητές λαϊκών και άλλων αγορών και να μην παραβιάζουν το ωράριο λειτουργίας.
 7. Να μην εναποθέτουν, αποθηκεύουν και στοιβάζουν πλημμελώς εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά κ.λ.π.
 8. Να μη ρυπαίνουν με φεϊγβολάν, αφίσες, σπρέι, ταμπλό, αεροπανό κ.λ.π. την πόλη.
 9. Να μη ρυπαίνουν οι εταιρίες διαφήμισης γιγαντοαφισών με κόλες, σχισμένες αφίσες, ταμπλό κ.λ.π..
 10. Να μην παρκάρουν δίπλα σε κάδους απορριμμάτων από τη μεριά του δρόμου ώστε να εμποδίζεται η μεταφορά του κάδου για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
 11. Να μεριμνούν για τον καθαρισμό των χώρων ιδιοκτησίας τους καθώς και για τους κοινόχρηστους χώρους (παλιές οικίες, πρασιές, πάρκινγκ.).
 12. Να περιφράζουν και να καθαρίζουν τα οικόπεδα.
 13. Να μην εγκαταλείπουν απορρίμματα κατά την μεταφορά ξηρού φορτίου.
 14. Να μην εγκαταλείπουν παλιά αυτοκίνητα στους δρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους.
 15. Να μη παρκάρουν σε ώρες και ημέρα που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαρίσει το συγκεκριμένο δρόμο.
 16. Να μην χρησιμοποιούν χωρίς την άδεια του Δήμου διαφημιστικές πινακίδες όταν κάνουν νόμιμη κατάληψη πεζοδρομίου – οδοστρώματος, (ύστερα από άδεια του Δήμου).
 17. Εργολάβοι και οργανισμοί κοινής ωφέλειας που εκτελούν εργασίες υποχρεούνται να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής και τα λοιπά άχρηστα υλικά. Κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών θα πρέπει να υπάρχει σήμανση (φωτεινή τη νύχτα) με πινακίδες, ειδική ταινία, κ.λ.π.. και να μην δημιουργούν προβλήματα καθαριότητας από την υπερχείλιση ιδιωτικών σκαφών που έχουν τοποθετηθεί με άδεια του Δήμου.
 18. Να μη ρυπαίνουν και να μην καταστρέφουν μνημεία, αγάλματα, τοίχους, παιδικές χαρές, πάρκα, χώρους πράσινου κ.λ.π.

Ανάλογο πρόστιμο θα επιβάλλεται σε όσους ρυπαίνουν κοινόχρηστους χώρους και γενικά την πόλη.

Ύψος προστίμων (τα πρόστιμα και οι μηνύσεις επιβάλλονται από επιτροπή ελέγχου).

   Μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο από το καθορισμένο πρόστιμο 90 ευρώ.

 1. Σακούλες ή χύμα σκουπίδια, εκτός κάδων (άδετες σε μη επιτρεπτές ώρες)

Πρόστιμο: 15,00 €

 1. Έλλειψη συμπιεστών απορριμμάτων και λοιπών αντικείμενων στα μεγάλα καταστήματα Πρόστιμο : 150,00 € – 600,00 €
 2. Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το Δήμο Πρόστιμο : 60,00 € – 600,00 €
 3. Εγκατάλειψη κιβωτίων – ξυλοκιβωτίων κ.λ.π. από γραφεία – καταστήματα – οικίες Πρόστιμο: 60,00 €- 600,00 €
 4. Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάμνοι κ.λ.π. που απορρίπτονται ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο.

Πρόστιμο: 60,00 €.

 1. Έκθεση-εγκατάλειψη υπολοίπων χώματος και κοπροχώματος.

Πρόστιμο: 90,00€ – 150,00€.

 1. Εγκατάλειψη βιοτεχνικών – βιομηχανικών απορριμμάτων.

Πρόστιμο : 60,00 € – 600,00 €.

 1. Ασυσκεύαστα μη επικίνδυνα – μη τοξικά απορρίμματα Κέντρα Υγείας και Ιδιωτικών Ιατρείων γενικώς.

Πρόστιμο : 300,00 € – 1.500,00 €.

 1. Εγκατάλειψη μπαζών – αχρήστων υλικών από κατεδαφίσεις, εκσκαφές, κ.λ.π. και ρύπανση κάδων, πεζοδρομίων, δρόμων και ακάλυπτων χώρων.

Πρόστιμο : 90,00 € – 300,00 €

 1. Εγκατάλειψη τοξικών απορριμμάτων – λυμάτων που δεν μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Πρόστιμο : 600,00 € – 6.000,00 €.

 1. Απόρριψη αντικειμένων ή μικροαπορριμμάτων εκτός καλαθιών του Δήμου

 Πρόστιμο: 15,00 €

           α) Φθορά αστικού εξοπλισμού Δήμου Ζηρού Πρόστιμο: 150,00 € – 600,00€.

          β) Ρύπανση από λάδια και πλύσιμο αυτοκινήτων.50,00 €

          γ) Ρύπανση από οικόσιτα ζώα Πρόστιμο: 50,00€.

 1. Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριμμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους

 Πρόστιμο: 150,00 € – 300,00 €

 1. Εγκατάλειψη απορριμμάτων στις λαϊκές και λοιπές αγορές ή παραβίαση ωραρίου. Πρόστιμο: 150,00 € – 300,00 € και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να ζητηθεί η ανάκληση αδείας.

α) Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη εμπορευμάτων,   οικοδομικών υλικών κ.λ.π.

Πρόστιμο: 90,00 € – 500,00 €

 1. Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φεϊγβολάν, σπρέι, ταμπλό, αεροπανό κ.λ.π.

Πρόστιμο: 150,00 € – 6.000,00 € στο διαφημιζόμενο και διαφημιστή.

 1. Ρύπανση από εταιρίες διαφήμισης γιγαντοαφισών με κόλλες, σχισμένες αφίσες, ταμπλό κ.λ.π.

Πρόστιμο: 900,00 € – 6.000,00 €

 1. Παρκάρισμα δίπλα σε κάδους με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνηση τους για την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Πρόστιμο: 150,00 €

 1. Μη καθαρισμός ελεύθερων ιδιωτικών – κοινόχρηστων χώρων (parking, πρασιές, παλιές οικίες κ.λ.π).

Πρόστιμο: 150,00€

 1. Ακαθάριστα οικόπεδα.

Πρόστιμο: 150,00 €

 1. Ρύπανση από μεταφορά ξηρού φορτίου.

Πρόστιμο: 30,00 € – 150,00 €

 1. Εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.

Πρόστιμο: 150,00 €.

 1. Παρκάρισμα σε δρόμο που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί.50,00 ευρώ
 2. Η χρησιμοποίηση διαφημιστικών πινακίδων χωρίς άδεια του Δήμου στην περίπτωση που νόμιμα (κατόπιν αδείας) κάνουν κατάληψη πεζοδρομίων.

Πρόστιμο: 300,00 € – 3.000,00 €

 1. α) Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών αχρήστων υλικών από εργολάβους και οργανισμούς κοινής ωφελείας.

Πρόστιμο: 150,00 € – 1.500,00 €

            β) Παράλειψη σήμανσης κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

Πρόστιμο: 150,00 € – 300,00 €.

 1. Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, πρασίνου κλπ. Πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης θα επιβάλλεται και

Πρόστιμο: 150,00 € – 1.500,00 €.

 1. Τα πρόστιμα θα είναι έως και τριπλάσια εάν συντελείται η καταστροφή των χώρων αυτών.
 2. Ανάλογο πρόστιμο θα επιβάλλεται σε οτιδήποτε άλλο που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό αλλά ρυπαίνει γενικά την πόλη.

Κατά την επιβολή των παραπάνω προστίμων λαμβάνονται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συχνότητα και η υποτροπή. Η διαδικασία επιβολής των προστίμων του παρόντος κανονισμού αρχίζει με την βεβαίωση της παράβασης από το αρμόδιο όργανο που τη διαπιστώνει. Ο παραβάτης μπορεί να υποβάλλει τις απόψεις του μέσα σε τρεις ημέρες στην Ειδική Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση.

Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται τα κατά τον παρόντα Κανονισμό πρόστιμα, επιτρέπεται προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μέσα σε 60 ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης αυτών στον παραβάτη. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).

Τα πρόστιμα του παρόντος Κανονισμού μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται από την υπηρεσία καθαριότητας.