Υπηρεσίες Δήμου Ζηρού

1.Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων

 • Γραμματειακή Υποστήριξη Δήμάρχου.
 • Γραμματεία Δημοτικού συμβουλίου, Προέδρου Δ.Σ., Δημαρχιακής Επιτροπής, Αντιδημάρχων, Επιτροπών Δ.Σ., Τοπικών Συμβουλίων.
 • Διαχείριση θεμάτων Δημοτικής επιτροπής παιδείας και σχολικών επιτροπών.
 • Δημοσιότητα – Δημόσιες Σχέσεις – Διεθνείς Σχέσεις.
 • Ενημέρωση δημοτών – Τηλεφωνικό Κέντρο.

 

2.Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού-Οργάνωσης και Πληροφορικής

 

 • Προγραμματισμός της τοπικής ανάπτυξης και της δράσης του Δήμου.
 • Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Τουριστική Ανάπτυξη.
 • Προστασία / Διαχείριση Δασών.
 • Αγροτική Ανάπτυξη.
 • Οργάνωση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.
 • Μηχανοργάνωση / Τεκμηρίωση.

3.Διεύθυνση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

 • Θέματα Προσωπικού.
 • Δημοτική Κατάσταση.
 • Δημοτολόγιο – Ιθαγένεια.
 • Ληξιαρχείο.
 • Μητρώα Αρρένων – Στρατολογία.
 • Εκλογικοί Κατάλογοι .
 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 • Διαχείριση Αγροτικών Θεμάτων.
 • Πρωτόκολλο, Αρχείο και Βοηθητικές εργασίες.
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί – Οικονομική παρακολούθηση.
 • Διαχείριση Δαπανών.
 • Διαχείριση Εσόδων.
 • Λειτουργίες Μισθοδοσίας.
 • Θέματα Δημοτικής Περιουσίας – Κληροδοτημάτων.
 • Ταμειακή Υπηρεσία.

4.Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

Γραφείο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης

 • Γραμματειακή υποστήριξη Διεύθυνσης.
 • Τεκμηρίωση Τεχνικών και Οικονομικών στοιχείων των έργων.
 • Σχεδιαστικές εργασίες.
 • Λειτουργίες Προμηθειών – Αποθήκης.

Τμήμα Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικών εφαρμογών

 • Προγραμματισμός Τεχνικών Έργων.
 • Εκπόνηση Μελετών και Επίβλεψη εκτέλεσης έργων.
 • Θέματα Χωροταξικά – Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
 • Πολεοδομικές Εφαρμογές, Κτηματολόγιο.
 • Συγκρότηση – προγραμματισμός – παρακολούθηση των Συνεργείων του Τμήματος.
 • Συνεργασία Κατασκευής – Επισκευής – Συντήρησης τεχνικών έργων.
 • Συνεργείο Ηλεκτροφωτισμού – Σήμανσης οδών.
 • Συνεργείο Συντήρησης – Επισκευής Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού.
 • Συνεργείο Τοπογραφικών Εργασιών.
 • Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών.
Τμήμα Περιβάλλοντος
 • Θέματα Δημόσιας Υγείας.
 • Χορήγηση Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 • Συγκρότηση – Προγραμματισμός – Παρακολούθηση των συνεργείων του τμήματος.
 • Διαχείριση Απορριμμάτων.
 • Ύδρευση – Αποχέτευση.
 • Επεξεργασία λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός).
 • Λειτουργίες Ανάπτυξης και Συντήρησης Χώρων Πρασίνου.
 • Παιδικές Χαρές.
 • Δημοτικό Κοιμητήριο.
 • Λειτουργία Δημοτικών σφαγείων.
 • Λειτουργία Λαϊκών Αγορών.