Υπηρεσίες Ληξιαρχείου

Δήλωση Βάφτισης

Δικαιολογητικά

 • Η δήλωση βάφτισης του ιερέα.
 • Ταυτότητα του ατόμου που κάνει τη δήλωση.
 • Η δήλωση μπορεί να γίνει από τους γονείς. Για τη δήλωση δίνεται προθεσμία 3 μηνών. Σε περίπτωση καθυστέρησης μέχρι 6 μήνες υπάρχει πρόστιμο.
Ληξιαρχική πράξη Γάμου

Δικαιολογητικά

 • Επίδειξη των δύο αστυνομικών ταυτοτήτων
 • Βεβαίωση της  εκκλησίας ή του Δήμου
 • Άδεια  παραμονής (για τους αλλοδαπούς)
 • Πράξη προσδιορισμού επωνυμίας τέκνων

Χρόνος που απαιτείται:

 • Η δήλωση που απαιτείται πρέπει να γίνει σε διάστημα 40 ήμερων από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου
 • Αν η δήλωση γίνει μέσα σε τρείς μήνες μετά την παρέλευση των 40 ημερών, επικολλάται χαρτόσημο 4,40 €  ενώ μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής (40 μέρες +3 μήνες) επικολλάται χαρτόσημο 13.5 €
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου να δηλώνεται στο ληξιαρχείο του Δήμου Ζηρού.

Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό

Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) μέρα μέχρι και την ημέρα που δηλώνεται με την καταβολή προστίμου (χαρτόσημο 4,40€).

Μετά την ημέρα δηλώνεται με καταβολή προστίμου 13,21€ χαρτόσημο σε διπλότυπο είσπραξης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση:

 • ο πατέρας
 • ο γιατρός
 • η μαία
 • η μητέρα και όποιος αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης:

 • Δελτίο γέννησης από την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από τον ιατρό.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από γάμου των γονέων.
 • Δελτία ταυτότητας των γονέων.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Βιβλιάριο υγείας παιδιού.
Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Ο θάνατος ατόμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού.

Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 24 ωρών από το γεγονός.

Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Δηλώνεται με εισαγγελική έγκριση, αφού ενταφιαστεί, από την 24η ώρα και μέχρι την 30η ημέρα, ενώ μετά την 30η ημέρα μόνο με δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που δεν έχει ενταφιαστεί, δηλώνεται κανονικά μόνο αν πέρασαν 24 ώρες από τον θάνατο.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος αυτός που παραβρέθηκε στο θάνατο ή ο εργολάβος του γραφείου κηδειών, που αναλαμβάνει τη μεταφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Άδεια Ταφής:

Η υπηρεσία του Ληξιαρχείου χορηγεί βεβαίωση ότι συντάχθηκε Ληξιαρχική Πράξη για την έκδοση της άδειας ταφής από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου ή της Κοινότητας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής πράξης θανάτου:

 • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής που βεβαιώνει το θάνατο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του θανόντος
 • Aστυνομική ταυτότητα του δηλούντος τη Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Η αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή το διαβατήριο.
Πολιτικός Γάμος

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο της κατοικίας του.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 • Αίτηση (ο Δήμος χορηγεί έντυπα αιτήσεων).
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
 • Υπεύθυνη δήλωση όπου βεβαιώνεται ότι: “ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350,1351,1352,1354,1356,1357,1360 του Α Κ”
 • Είναι κάτοικος Δήμου (π.χ. Ζηρού) και αν τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κ. λ. π
 • Για ανηλίκους κάτω τωνν 18 ετών, χρειάζεται δικαστική απόφαση
 • Διαζευκτήριο για τους χωρισμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος
 • Ημερήσια τοπική εφημερίδα (μετά την κατάθεση της αίτησης).
 • Παράβολο των 15 € από δημόσιο ταμείο.

Oι αλλοδαποί πρέπει να φέρουν:

 • Βεβαίωση του προξενείου τους στην Ελλάδα ,ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα ελληνικά)
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (μεταφρασμένη στα ελληνικά)
 • Ημερήσια τοπική εφημερίδα (μετά την κατάθεση της αίτησης).
 • Άδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής.

Για τους Έλληνες του εξωτερικού:

 • Δημοσίευση του γάμου σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα
 • Αίτηση
 • Υπεύθυνη δήλωση
 • Εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον πρόξενο του Ελληνικού προξενείου
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης (διαζευκτήριο ή ληξιαρχική πράξη θανάτου), εφόσον συντρέχουν λόγοι.
 • Τα ονόματα στην εφημερίδα θα είναι με Ελληνικά γράμματα.
 • Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, έχοντας και την ταυτότητα του.
 • Σύμφωνα με τον καινούργιο Νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.