Διαδικασίες και δικαιολογητικά για την εισοδηματική ενίσχυση σε οικογένειες ορεινών & μειονεκτικών περιοχών κατά το έτος 2015.

Σε εξέλιξη βρίσκονται από την 1η Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το επίδομα σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, πολλές εκ των οποίων είναι και στα όρια του Δήμου Ζηρού και για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν το συντομότερο δυνατόν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για να ενημερωθούν σχετικά και να καταθέσουν αιτήσεις οι οποίες φέτος γίνονται αποκλειστικά από τα ΚΕΠ.
Ενημερώνουμε ότι η εισοδηματική ενίσχυση των 300 κα 600 ευρώ, δίνεται τα τελευταία χρόνια με βάση την αριθμ. 2/71338/0026/22-07-2013 ΚΥΑ και την 2/111270/0026/11-12-2013 σχετική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες με εισοδήματα αρκετά κάτω από το όριο της φτώχειας και για να αποτραπεί ο κίνδυνος να ερημωθούν ολόκληρα χωριά που βρίσκονται σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας.
Βασική προϋπόθεση, το ύψος του ετησίου εισοδήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 4.700,00€.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες πέρα από τα κατά τόπους ΚΕΠ μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και:
-Στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (τμήμα προϋπολογισμού) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Βασίλειος Καφφές τηλ.: 2651 360 331, Ελένη Πορφύρη τηλ. 2651 360 337 και Ελένη Μπαλατσού τηλ.: 2651 360 337.
-Στα ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρέβεζας: Αρμόδιοι υπάλληλοι: Ηλίας Χάιδας τηλ.: 2682 029809 & Μαρία Τσίχλη τηλ. 2682 027017.
Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών συνδράμουν ως προς την υποδοχή των αιτήσεων και τον δικαιολογητικών και την αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίες έχουν την ευθύνη για τον τελικό έλεγχο της πληρότητάς τους και την προώθησή τους στις κατά τόπους αρμόδιες ΥΔΕ (ανά Περιφερειακή Ενότητα) για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα κάθε δικαιούχου.
Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
Διευκρινίζεται ότι μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν «οικογένεια» (σ.σ. για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται πάνω από δύο μέλη).
Όσον αφορά την έννοια της οικογένειας νοικοκυριού διευκρινίζεται:
-Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.
-Για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων με τον όρο “οικογένεια” εννοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο συμβιούντων συζύγων μετά των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη.
Κατόπιν αυτού ως οικογένεια θεωρούνται: Οι σύζυγοι μόνο ή και τα τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο –αρχηγό της οικογένειας.
-Επίσης την εισοδηματική ενίσχυση δικαιούνται και δυο (2) οικογένειες που συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη, (π.χ. παππούς –γιαγιά και πατέρας – μητέρα ή πατέρας – μητέρα –παιδί).
Εισοδηματική ενίσχυση δικαιούται και οικογένεια που ο πατέρας δεν είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος κράτους -μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή την αίτηση την υποβάλει η μητέρα.
Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται: Α) 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 € ετησίως και Β) 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000,00 € και του ποσού των 4.700,00 €.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι με σχετική αίτησή τους στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου τους είναι:
-Αντίγραφο του εκκαθαριστικού του οικονομικού έτους 2014.
-Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
-Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης.
– Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.
* Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, προς την ΥΔΕ περί της μη ύπαρξης σε βάρος του κανενός στοιχείου εκχώρησης ή κατάσχεσης.
Υποσημείωση:
Για να αποφύγετε τυχόν άδικη ταλαιπωρία συνιστούμε πριν σπεύσετε στο ΚΕΠ για την υποβολή της αίτησης, να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες στα τηλέφωνα που προαναφέραμε ή με το ΚΕΠ Φιλιππιάδας στο τηλ. 2683 360720.

Δημοσιεύτηκε σε: