ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΖΗΡΟΥ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-10.2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα 19 Οκτωβρίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ Ζ Η Ρ Ο Υ                                   Αριθ. Πρωτ. 14107
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ : 1. Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού.
2. Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού.
3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας.
4. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19 : 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση διενέργειας δαπανών (προμηθειών – υπηρεσιών – έργων).
2. Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2015.
3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων του 3ου τριμήνου έτους 2015 του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2015.
4. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων, λοιπών αναλώσιμων ειδών. Παντοπωλείου και γάλακτος για το Νομικό Πρόσωπο με τίτλο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ» και για το Δήμο Ζηρού.
5. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2016 του Δήμου Ζηρού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
6. Έγκριση διενέργειας προμηθειών – υπηρεσιών για τα οικονομικά έτη 2016 – 2017.
7. Έγκριση της αριθ. 78/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ» που αφορά την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2014 – 2020».
8. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων οικονομικής χρήσης έτους 2015 του Δήμου Ζηρού.
9. Επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών για το οικονομικό έτος 2016.
10. Διαγραφή – διόρθωση οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Ζηρού.
11. Λύση μισθωτικής σύμβασης εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων στη θέση: «Γκρόμπα – Νικολάσι» της Τοπικής Κοινότητας Παναγιάς Δήμου Ζηρού από την εταιρεία «Ο. Ε. ΑΦΟΙ ΚΟΛΙΟΥ – ΜΑΡΜΑΡΑ ΗΠΕΙΡΟΥ».
12. Έγκριση ανανέωσης παραχώρησης, κατά χρήση, καταστημάτων και αιθουσών από τον καταργηθέντα ΟΕΚ και νυν ΟΑΕΔ στην Τοπική Κοινότητα Θεσπρωτικού Δήμου Ζηρού.

13. Έγκριση ανταλλαγής δημοτικής έκτασης με έκταση ιδιοκτησίας του Μαλάκου Ευαγγέλου του Ευθυμίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κερασώνα Δήμου Ζηρού.
14. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ζηρού στο « Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες » και ορισμός ενός τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, ως εκπροσώπους του Δήμου Ζηρού στην Γενική Συνέλευση.
15. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Ζηρού στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής προσχώρησης.
16. Τροποποίηση της αριθ. 187/2015 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα « Έγκριση σύμβασης μίσθωσης χώρου στην Τοπική Κοινότητα Τσαγκαροπούλου Δήμου Ζηρού για την εγκατάσταση σταθμού του ΟΤΕ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης».
17. Έγκριση παραχώρησης, κατά χρήση, της αίθουσας που βρίσκεται κάτω από τις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου Θεσπρωτικού στον Α. Π. Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ.
18. Αποδοχή ποσού 20.000,00 € από την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου : «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2016» και εγγραφή του παραπάνω έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ζηρού.
19. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.
20. Καθορισμός εργασιών εκτέλεσης έργων.
21. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Κομποτίου, Αγίου Νικολάου και Σελλάδων (του τ. Δήμου Κομποτίου ) και των οικισμών Πέτα και Αγίου Δημητρίου (του τ. Δήμου Πέτα ) του Δήμου Νικολάου Σκουφά Νομού Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου».
22. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση – Επανάχρηση Παλαιού Δημαρχείου Φιλιππιάδας».
23. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου: «Υδροδότηση οικισμού Άνω Κερασώνα Δήμου Ζηρού».
24. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Κομποτίου, Αγίου Νικολάου και Σελλάδων (του τ. Δήμου Κομποτίου ) και των οικισμών Πέτα και Αγίου Δημητρίου (του τ. Δήμου Πέτα ) του Δήμου Νικολάου Σκουφά Νομού Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου».
25. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Δήμου Ζηρού.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Χασίδης