Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του προσώπων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: «Ειδών υγιεινής και καθαριότητας του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του προσώπων» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 39.867,37 ευρώ με Φ.Π.Α. Οι ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Δημοσιεύτηκε σε: