Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του προσώπων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ

Προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: «Ειδών υγιεινής και καθαριότητας του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του προσώπων» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 39.867,37 ευρώ με Φ.Π.Α. Οι ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνονται στην αναλυτική διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ομάδων επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς στο σύνολό της. Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του διαγωνισμού, δηλ. στο σύνολο όλων των ομάδων.

Δημοσιεύτηκε σε: