Επιστρέφεται μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ, ειδικό τέλος, στους οικιακούς καταναλωτές της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου

Έπειτα από ενέργειες του Δήμου Ζηρού, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου και του προέδρου κ. Ρίζου Χρήστου και προσωπικά του Δημάρχου Ζηρού κ. Ν. Καλαντζή, η Δ.Κ. Αγίου Γεωργίου συμπεριλήφθηκε στον πίνακα Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων που ανάρτησε στην ιστοσελίδα το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις οποίες σύμφωνα με το Άρθρο 2, Κ.Υ.Α. αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ. 23840/23.12.2014, γίνεται επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές της ΔΕΗ. Το συγκεκριμένο τέλος αφορά περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Τα χρηματικά ποσά που θα επιστραφούν αφορούν παρακρατήσεις από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ειδικού τέλους 1% για τη χρονική περίοδο από τον Ιούνιο του 2010 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση “Η απόφαση προβλέπει διορία ενός μηνός για την υποβολή τυχόν ενστάσεων”. Στη συνέχεια θα καταρτιστεί ο τελικός πίνακας με

Στο Άρθρο 2 Κ.Υ.Α. αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ. 23840/23.12.2014,Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ, αναφέρονται τα εξής: “Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση κατά την ημερομηνία εφαρμογής της διαδικασίας της παραγράφου 6 του άρθρου 4 εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας του Δήμου όπου λειτουργούν οι σταθμοί Α.Π.Ε. και εντός όλου του Δήμου, στην περίπτωση που δεν αποτελείται από Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες. Οι οικιακοί καταναλωτές της ανωτέρω παραγράφου προσδιορίζονται βάσει των στοιχείων του αρμόδιου Διαχειριστή”.
Με βάση το Άρθρο 1 της ίδιας Κ.Υ.Α, ύψος και προέλευση πίστωσης Ποσά σε ποσοστό 1% επί της προ Φ.Π.Α. τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), πλην των σταθμών του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου Α.1 του άρθρου 25 του Ν.3468/2006, παρακρατούνται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και, για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή ΜΔΝ και αποδίδονται στους κατόχους Άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές των δήμων, στους οποίους λειτουργούν οι σταθμοί Α.Π.Ε., μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τυχόν αναδρομικές χρεοπιστώσεις των παραγωγών Α.Π.Ε., που ενδεχομένως θα προκύψουν, θα υπολογίζονται κατά το έτος που γίνεται η τιμολόγησή τους”.

Όπως μας ενημέρωσαν από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μόλις παρέλθει το δίμηνο διάστημα των τυχόν ενστάσεων και αναρτηθεί ο τελικός πίνακας, θα προχωρήσει ο συμψηφισμός των παρακρατηθέντων χρημάτων του ειδικού τέλους, με τα ποσά των τιμολογίων της ΔΕΗ των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου, οι οποίοι θα δουν σημαντική μείωση στις τιμές. Αντίστοιχος συμψηφισμός θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια και για το διάστημα από 31 Δεκεμβρίου του 2014 μέχρι σήμερα.