Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατοκύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων στην παιδική χαρά Τοπικής Κοινότητας Νέας Κερασούντας» συνολικού προϋπολογισμού 21.850,95 ευρώ (€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων στην παιδική χαρά Τοπικής Κοινότητας Νέας Κερασούντας » συνολικού προϋπολογισμού 21. 850,95 ευρώ (€) , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Ο Δήμαρχος Ζηρού προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατοκύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια : «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων στην παιδική χαρά Τοπικής Κοινότητας Νέας Κερασούντας» σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας , Κ.Α. 15-7131.035 Οικονομικού έτους 2016 Δήμου Ζηρού. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 31/3/2016 ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09.30 π.μ. και ώρα λήξης 10.00π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου Ζηρού.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 2683360618/60614).

Δημοσιεύτηκε σε: