Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Επισυνάπτεται περίληψη διακήρυξης:

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού