Περίληψη διακήρυξης

Επισυνάπτεται περίληψη διακήρυξης:

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού