Προκήρυξη για πρόσληψη πέντε (5) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας

Με την αριθ. 4558/05-05-2016 ο Δήμος Ζηρού, ανακοινώνει την προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τη Δευτέρα 09/05/2016 έως και την Παρασκευή 13/05/2016.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη:

Προκήρυξη