Απολογισμός εσόδων -εξόδων Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζηρού” έτους 2015

Με αριθμό απόφασης 3/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζηρού” κατά την συνεδρίαση που διεξήχθη στις 31 Μαρτίου 2016, ενέκρινε τον απολογισμό εσόδων -εξόδων έτους 2015, όπως εμφανίζεται ακολούθως:

Σύνολο εσόδων: 190326,85 ευρώ

Σύνολο εξόδων: 125948,55 ευρώ

Υπόλοιπο: 64378,30 ευρώ.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρακτικό της απόφασης:

Πρακτικό απόφασης απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης”

Δημοσιεύτηκε σε: