Διακήρυξη διαγωνισμού με συνοπτικό τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις κοινοτικών οδών Τ .Κ. Κρανέας»

Διακήρυξη

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Περίληψη διακήρυξης

Προϋπολογισμός μελέτης

Τεχνική περιγραφή

Τιμολόγιο μελέτης

Υπεύθυνη δήλωση -κριτήρια αποκλεισμού