Διακήρυξη διαγωνισμού με συνοπτικό τίτλο: «Αντικατάσταση στέγης – Αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Ανωγείου»

Διακήρυξη

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Περίληψη διακήρυξης

Προϋπολογισμός μελέτης -ορθή επανάληψη

Τιμολόγιο μελέτης -ορθή επανάληψη

Τεχνική έκθεση -ορθή επανάληψη

Υπεύθυνη δήλωση -κριτήρια αποκλεισμού