Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Φιλιππιάδα 03 Νοεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ Ζ Η Ρ Ο Υ Αριθ. Πρωτ. 12911

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣH

Π Ρ Ο Σ :

  1. Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
  2. Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
  3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας
  4. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18 : 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση του Β 2 σταδίου της μελέτης με τίτλο : Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ( Γ. Π. Σ. ) Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας Δήμου Ζηρού και παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσής της.

  2. Έγκριση διενέργειας δαπανών (προμηθειών – υπηρεσιών – έργων).

  3. Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2016.

  4. Τροποποίηση της αριθ. 221/2016 προηγούμενης Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Εξέταση αιτήσεων, δύο (02) εργαζομένων του Δήμου Ζηρού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ( ΙΔΑΧ ) μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων για αύξηση ωρών εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Νόμου 4368/2016 ».

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χασίδης