ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ: “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ Α’ ΦΑΣΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ Β’ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛ. ΕΡΓΟΤΑΞ. ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ κριτήρια αποκλεισμού