Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας

Ο Δήμαρχος Ζηρού, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού & ειδών υγιεινής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017 με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή σε ευρώ) στο σύνολο του διαγωνισμού για όλες τις εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 47.393,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς έτους 2017 του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του Προσώπων.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού, στη Φιλιππιάδα, την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ζηρού και στο τηλέφωνο 2683360626 (αρμόδια υπάλληλος Αθανασίου Ουρανία ) και στον διαδικτυακό τόπο www.dimoszirou.gr.

Ο Δήμαρχος Ζηρού
Καλαντζής Νικόλαος

Δημοσιεύτηκε σε: