«ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣIΜΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥ (ΚΑΤAΘΕΣΗ ΔΕΛΤIΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦHΣ ΓΕΝΝΗΘEΝΤΩΝ ΤΟ EΤΟΣ 1999)»