Ανακοίνωση για τους οικιακούς καταναλωτές ΔΕΗ της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έγινε γνωστό ότι σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΑΠΕΗΛ/οικ.187934/15.12.2016, ο ΔΕΔΔΗΕ ανήρτησε στην ιστοσελίδα του στις 20 Δεκεμβρίου 2016, τους Αριθμούς Παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών στις περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ, ανά Τοπική Κοινότητα, όπως αυτές αναφέρονται στον Οριστικό Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες. Στον Δήμο μας η παραπάνω παροχή αφορά τους κατοίκους (οικιακοί καταναλωτές) της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, οι οποίοι και θα πρέπει να ελέγξουν και να συγκρίνουν τους Αριθμούς Παροχής στα ρολόγια της ΔΕΗ, με αυτούς που έχουν ανακοινωθεί στον πίνακα που έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο: http://www.deddie.gr/el/upiresies/fwtovoltaika-kai-alles-ape/oikiakes-paroxes-twn-dimotikwntopikwn-koinotitwn-o.

Σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνονται, αν και είναι δικαιούχοι, θα πρέπει να υποβάλλουν ένσταση εντός προθεσμίας 10 ημερών.

* Όπως προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/23840/23.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3497/2014), δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούν ΑΠΕ και οι οποίοι είχαν ενεργή σύνδεση στις 10.08.2016, δηλαδή κατά την ημερομηνία κοινοποίησης στον ΔΕΔΔΗΕ της οριστικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον επιμερισμό στις αντίστοιχες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες των ποσών που αντιστοιχούν στην παρακράτηση 1% από τους σταθμούς ΑΠΕ που λειτουργούν σε αυτές. Υποβολή ενστάσεων από δικαιούχους είναι δυνατή αποκλειστικά μέσω των Δήμων στους οποίους ανήκουν. Η προθεσμία υποβολής είναι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Οι Δήμοι θα εξετάσουν τις ενστάσεις που θα έχουν υποβληθεί και θα ενημερώσουν το ΥΠΕΝ και τον ΔΕΔΔΗΕ για τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων με προθεσμία δέκα ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής ενστάσεων των δικαιούχων.

*Παραθέτουμε σε μορφή PrtScn την ενότητα στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ την οποία καλούνται να επισκεφθούν οι οικιακοί καταναλωτές ΔΕΗ Αγίου Γεωργίου, για να ελέγξουν τους αριθμούς παροχής.

ΔΕΔΔΗΕ

Δημοσιεύτηκε σε: