Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 78/79- Δεκέμβριος 2016 -Ιανουάριος 2017)

Δελτίο σελίδα 1

Δελτίο σελίδα 2

Δελτίο σελίδα 3