Τεύχη δημοπράτησης έργου: Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Αθλότοπου Θεσπρωτικού

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

02. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

03. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

05. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

06. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

07. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ