Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού

Διακήρυξη δημοπρασίας