ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:«Συντήρηση χώρων πρασίνου-κλαδεµα δέντρων» Προϋπολογισμού 39735,18 Ευρώ (με Φ.Π.Α.24%)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Συντήρηση χώρων πρασίνου-κλαδεμα δέντρων»
Ο Δήμαρχος Ζηρού

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου-κλαδεμα δέντρων», προϋπολογισμού 39735,18 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Δημοσιεύτηκε σε: