Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: Κατασκευή χώρων πάρκινγκ στη Φιλιππιάδα

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

02. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

05. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

06. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

06α. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

07. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ