Διακήρυξη διαγωνισμού έργου: Διαμόρφωση χώρου στην είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Προϋπολογισμός

Τεχνική περιγραφή

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Τιμολόγιο μελέτης

Υπεύθυνη δήλωση