Διακήρυξη έργου: Κατασκευή τοιχείου στην Τοπική Κοινότητα Παναγιάς

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Ορθή επ. Τεχνική περιγραφή

Ορθή επ. Προμέτρηση

Ορθή επ. Προϋπολογισμός

Ορθή επ. Τιμολόγιο μελέτης

Ορθή επ. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων