«Βελτίωση υποδομών υπαίθριων δραστηριοτήτων Τοπικής Κοινότητας Γυμνοτόπου»

1. Τεχνική έκθεση

2. Προμέτρηση εργασιών

3. Προϋπολογισμός μελέτης

4. Τιμολόγιο μελέτης

5. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

6. Διακήρυξη

7. Περίληψη διακήρυξης

Υπεύθυνη δήλωση