ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκλήρωση κατασκευής μονοπατιού προς την τρύπα του Αγιώργη στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Δήμου Ζηρού»

1. Τεχνική περιγραφή

2. Προμέτρηση εργασιών

3. Προϋπολογισμός μελέτης

4. Τιμολόγιο μελέτης

5. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

6. Διακήρυξη

7. Περίληψη διακήρυξης

Υπεύθυνη δήλωση