ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ EΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΟΤΟΠΟΥ Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ»

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΕΥΘYΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕΥΔ)