ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ EΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΟΤΟΠΟΥ Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ»

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

 

Δημοσιεύτηκε σε: