Διακήρυξη του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίων στον οικισμό Τύργιας Τοπικής Κοινότητας Κρανέας»

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΕΥΘYΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕΥΔ)