Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα   13  Σεπτεμβρίου  2017 

ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.    12619                            

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             

ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   14η

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :  1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού

2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 

3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας

4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  18  Σεπτεμβρίου  2017  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Έγκριση σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους
 2. Έγκριση διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).
 3. Αποδοχή ποσού  720,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2017.
 4. Διαγραφή – διόρθωση οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
 5. Έγκριση της  αριθ.  107/2017  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού »  που  αφορά  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού,  οικονομικού  έτους
 6. Έγκριση πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  δίμηνης  διάρκειας,  για  κάλυψη  κατεπειγουσών  εποχικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών  του  Δήμου  Ζηρού.
 7. Έγκριση θέσεων  απασχόλησης  σπουδαστών  των  επαγγελματικών  σχολών  Μαθητείας  Άρτας  του  ΟΕΑΔ  ( ΕΠΑ. Σ.  Μαθητείας  του  ΟΑΕΔ ),  που  επιθυμούν  να  κάνουν  την  πρακτική  τους  άσκηση  στο Δήμο  Ζηρού.
 8. Έγκριση διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  φρέσκου  γάλακτος,  τροφίμων  και  λοιπών  αναλώσιμων  ειδών  Παντοπωλείου  για  το  Νομικό  Πρόσωπο  με  τίτλο : « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού »  και  για  το  Δήμο  Ζηρού.
 9. Έγκριση μετατόπισης  περιπτέρου  εντός  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού.
 10. Έγκριση παραχώρησης  κατά  χρήση  δημοτικής  έκτασης  στον  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ  για  την  εγκατάσταση  Φωτοβολταϊκών.
 11. Εξέταση αιτήματος  δημότη  για  διάνοιξη  δρόμου  πρόσβασης  προς  την  ιδιοκτησία  του  στην  περιοχή  « Μπουσούλιζα »  Φιλιππιάδας.

 

 1. Έγκριση 1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Διαμόρφωση  πεζοδρομίων  στην  είσοδο  Τοπικής  Κοινότητας  Θεσπρωτικού ».
 2. Έγκριση 1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Διαμόρφωση  οδού  Ναπολέων  Ζέρβα,  στη  Φιλιππιάδα ».
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  γηπέδου  καλαθοσφαίρισης  στον  οικισμό  Ηλιοβούνια ».
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  γηπέδου  5 Χ 5  στην  Τοπική  Κοινότητα  Πέτρας ».
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  ομβροδεξαμενών  του  Δήμου  Ζηρού ».

Ο  Πρόεδρος

    Χρήστος  Χασίδης