Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                       Φιλιππιάδα 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ Ζ Η Ρ Ο Υ                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ. 13479

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ :

 1. Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
 2. Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
 3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας
 4. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19 : 00΄ σε ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Ζηρού και έγκριση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χασίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ Ζ Η Ρ Ο Υ Αριθ. Πρωτ. 13478

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ :

 1. Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
 2. Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
 3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας
 4. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20 : 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Συζήτηση – λήψη απόφασης σχετικά με έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά την μεταφορά των διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε ομάδες Λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 2. Έγκριση διενέργειας δαπανών ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).

 3. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας προς εκμίσθωση δημοτικής έκτασης.

 4. Επιστροφή χρημάτων σε οφειλέτες του Δήμου Ζηρού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

 5. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε Συλλόγους.

 6. Λύση μισθωτικής σύμβασης με την εταιρεία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ για ακίνητο που βρίσκεται στην θέση « Άγιος Κωνσταντίνος » Τοπικής Κοινότητας Θεσπρωτικού.

 7. Έγκριση παραχώρησης, κατά χρήση, της ισόγειας αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος Τοπικής Κοινότητας Νέας Κερασούντας στον Ποντιακό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Νέας Κερασούντας, για τις ανάγκες του συλλόγου.

 8. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.

 9. Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ. Δ. Φιλιππιάδας – Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού ( Μπουσούλιζα ) – Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ. Δ. Τύριας Δήμου Ζηρού », προϋπολογισμού 96.000,00 €, έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζηρού και της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας – Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και ορισμός μελών για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

 10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : « Αναβάθμιση εγκαταστάσεων αθλότοπου Θεσπρωτικού ».

 11. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο : « Ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικής Κοινότητας Θεσπρωτικού ».

 12. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο : « Αποκατάσταση κατάπτωσης στο τμήμα μεταξύ Παπαδατών και Ζερβού ».

 1. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο : « Κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στην Τοπική Κοινότητα Πέτρας ».

 2. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο : « Έργα πρόσβασης στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Τοπική Κοινότητα Πέτρας ».

 3. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Παπαδατών ».

 4. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Διαμόρφωση οδού Ναπολέων Ζέρβα, στη Φιλιππιάδα ».

 5. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Κατασκευή οστεοφυλακίου στο Νεκροταφείο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στην Δημοτική Κοινότητα Φιλιππιάδας ».

 6. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Αντικατάσταση δικτύου αμιαντοσωλήνων στην Τοπική Κοινότητα Πέτρας Δήμου Ζηρού ».

 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο : « Τσιμεντο-στρώσεις οδών Τοπικής Κοινότητας Κρανέας ».

 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο : « Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ».

 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο : « Αποκατάσταση κατάπτωσης στο τμήμα μεταξύ Παπαδατών και Ζερβού ».

 10. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Δήμου Ζηρού.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χασίδης

Πρόσκληση Δ.Σ.