∆ιακήρυξη δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης στον Κερασώνα

Διακήρυξη

Περίληψη – Ορθή επανάληψη

 

Δημοσιεύτηκε σε: