∆ιακήρυξη δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης στον Γοργόμυλο

Διακήρυξη

Περίληψη – Ορθή επανάληψη