Διακήρυξη διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του Προσώπων για το οικ. έτος 2018»

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης