Πίνακες κατάταξης για τους κωδικούς θέσεων (ΑΔΑ:ΨΑΘ465ΧΘΕ-Β92) και απορριπτέων (ΑΔΑ:9ΨΡΑ465ΧΘΕ-Μ0Π) για την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 3/2017 προκήρυξη

Κατάταξη

Πίνακας απορριπτέων