Διενέργεια διαγωνισμού “Συντήρηση χώρων πρασίνου-κλάδεµα δέντρων-προμήθεια δέντρων” έτους 2018

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Προϋπολογισμός μελέτης

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Tεχνική έκθεση

Τιμολόγιο μελέτης

Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)