ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανακλήθηκαν από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής οι πίνακες κατάταξης για όλους τους κωδικούς θέσεων (ΑΔΑ:ΨΑΘ465ΧΘΕ-Β92) καθώς και τον πίνακα απορριπτέων (ΑΔΑ:9ΨΡΑ465ΧΘΕ-Μ0Π) για την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 3/2017 προκήρυξη, λόγω σφαλμάτων

Από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης), ανακοινώθηκε ότι:  ‘Οι πίνακες

κατάταξης για όλους τους κωδικούς θέσεων (ΑΔΑ:ΨΑΘ465ΧΘΕ-Β92) καθώς και τον πίνακα απορριπτέων (ΑΔΑ:9ΨΡΑ465ΧΘΕ-Μ0Π) για την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 3/2017 προκήρυξη της Υπηρεσίας για τη σύναψη Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της») με αρ. πρωτ. 16.1/9629/10.08.2017 που εστάλησαν προς ανάρτηση έχουν ανακληθεί λόγω σφαλμάτων. Θα εκδοθούν νέοι πίνακες εντός των ημερών’.

 

 

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

 

Συγγρού 83, Αθήνα 11745

Τηλ.: 210 92 85 106,

Φαξ: 210 92 33 108