Οι επικαιροποιημένοι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για την υπ’ αρίμθ. ΣΟΧ3/2017

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης), περί ανάκλησης των προηγούμενων πινάκων κατάταξης και απορριπτέων που είχαν αναρτηθεί για την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ3/2017 προκήρυξη για τη Σύναψη Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της” με αρ. πρωτ. 16.1/9629/10.08.2017 , απεστάλη νέα ενημέρωση ότι εκδόθηκαν επικαιροποιημένοι πίνακες που τους αντικαθιστούν και είναι οι κάτωθι:

Πίνακας κατάταξης (ΨΟ77465ΧΘΕ-4ΡΑ)

Πίνακας απορριπτέων (ΩΥΑΨ465ΧΘΕ-7Κ5)