Ανακοίνωση -πρόσκληση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, για κατάθεση αιτήσεων από πληγέντες των πρόσφατων πλημμυρών

Από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ζηρού, καλούνται οι ιδιοκτήτες Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών μονάδων εμπορικών καταστημάτων, άλλων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες, να υποβάλουν αίτηση, για την εκτίμηση και καταγραφή ζημιών με σκοπό τη χρηματική τους επιχορήγηση, όπως προβλέπεται από το Ν. 2459/97.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στέγασης της επιχείρησης ή μισθωτήριο συμβόλαιο.

2. Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης.

3. Δηλώσεις ΦΠΑ.

4. Απογραφή προηγούμενου έτους.

5. Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών -εμπορευμάτων (Σε περίπτωση μη ύπαρξης αναζητούνται από τους προμηθευτές).

6. Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού (Συνοδευόμενα από κατάσταση αναγραφής του χρόνου απόσβεσης, της κατάστασης του μηχανήματος και εάν πρόκειται για ολική ή μερική καταστροφή).

7. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημιάς (ή αντί αυτού Υπεύθυνη δήλωση του ΝΔ 1599, περί μη ασφάλισης της Επιχείρησης/μονάδας).

8. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης (ή λοιπές άδειες).

9. Σειριακοί αριθμοί μηχανολογικού εξοπλισμού που προκύπτουν από τα τιμολόγια ή προδιαγραφές αγοράς.

10. Άδεια οικοδομής.

Οι αιτήσεις και τα πιστοποιητικά θα πρέπει να προσκομιστούν στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζηρού, μέχρι την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017. 

*Σημειώνεται ότι όλη η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, εκτιμήσεων και καταγραφής ζημιών, γίνεται δωρεάν.

Δημοσιεύτηκε σε: