Διακήρυξη διαγωνισμού για: Επισκευή και συντήρηση δημοτικού φωτισμού για το έτος 2018

Διακήρυξη

Μελέτη – τεχνική περιγραφή

Έντυπο ηλεκτρονικής προσφοράς

Περίληψη διακήρυξης

Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)