Διακήρυξη διαγωνισμού: Συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Ζηρού για το έτος 2018

Διακήρυξη

Μελέτη – τεχνική περιγραφή

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Περίληψη διακήρυξης

Υπεύθυνη δήλωση ΤΕΥΔ