Τεύχη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού πλωτής εξέδρας πισίνας και διαδρόμου πρόσβασης»

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΙΞΗΣ

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗ

4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΥΔ

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Δ_ΣΧΕΔΙΟ_ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Γ_ΕΝΤΥΠΟ_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ζ_ΈΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

11. ΜΕΛΕΤΗ ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

12. ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΟΒΑΘΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

13. Χωροθέτηση_Κολυμβητικής_Δεξαμενής