Διακήρυξη διαγωνισμού έργου με τίτλο: Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ζηρού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ 1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ2

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ 3

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ 4

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ 5

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ6

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ7