​​​​Τεύχη δημοπράτησης έργου με τίτλο “Αποκατάσταση και βελτίωση κοινόχρηστων χώρων δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου”

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕΥΔ)